فایل : DK119.pdf جدول زمانبندی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یک‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳:۰۰ – ۱۶:۰۰ نشست کمیته قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله نشست اعضا ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و پرونده های مطروحه

فایل : DK119.pdf DK119.pdf

جدول زمانبندی

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳:۰۰ – ۱۶:۰۰ نشست کمیته قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله
نشست اعضا ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و پرونده های مطروحه